เกี่ยวกับมูลนิธิ

แนวคิดในการจัดตั้งมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต

img_01

“ชมรมฝึกพูดแบบการทูต” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2516 และได้เปิดอบรมเป็นครั้งแรก ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ โดยมี คุณสนอม มีนานนท์ เป็นประธานชมรมฯ คนแรก และให้ความช่วยเหลือในเรื่องเงินทุนสำรอง ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ เป็นประธานกิตติมศักดิ์บริหารชมรม และ ร.อ.ศ.ดร.จิตรจำนงค์ สุภาพ เป็นผู้วางหลักสูตร และดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการชมรมฯ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมจากท่าน ดร.ทรงศักดิ์ เอาฬาร ทำให้ชมรมมีการเริ่มต้นอย่างมั่นคง
และมีการอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ต่อมาเมื่อชมรมฯ ได้รับความนิยมและมีบทบาทในการบริการสังคมในด้านการฝึกอบรมมากขึ้น อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้สำเร็จการอบรม จึงทำให้ชมรมฯ ได้มีสำนักงานและห้องฝึกอบรมเป็นของตนเองเป็นที่แรกณ ชั้น 4 อาคารบริษัทเดินอากาศไทย ถนนหลานหลวง หลังจากนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนที่ตั้ง สำนักงานเรื่อยมาจากอาคาร 4 ชั้น สยามสแควร์ ซอย 5 ไปยังชั้น 3 อาคารโรงภาพยนตร์รามา สามย่าน อาคารที่สำนักงาน ถนนตะนาว อาคารไทยเฮาส์ ถนนสีลม ตามลำดับ และขณะที่ดำเนินงานอยู่ที่อาคารไทยเฮาส์ คณะกรรการได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงจาก “ชมรมฝึกพูดแบบการทูต” มาเป็น “สถาบันการพูดแบบการทูต”

เมื่อครบปีที่ 2 ของการเปลี่ยนเป็นสถาบัน ดร.วนิดา วัฒนเกียรติสรร ได้ดำริกับผู้อำนวยการสถาบันการพูดแบบการทูตว่า น่าจะจัดตั้งสถาบันฯ ให้เป็นมูลนิธิเพื่อจะได้ให้บริการต่อสาธารณะได้อย่างเต็มที่ ผู้อำนวยการสถาบันฯ จึงได้นำเข้าประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อพิจารณาและที่ประชุมก็มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นพ้องต้องกัน จึงได้เปลี่ยนจาก “สถาบันการพูดแบบการทูต” เป็น “มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต (Diplomatic Speaking Institute Foundation)” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 และได้ย้ายมาดำเนินงาน ณ เลขที่ 2508/485 โครงการดินแดง 3 การ เคหะแห่งชาติ (อาคารพาณิชย์ 8 ชั้น) ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10320 โทร. 02-245-1545 โทรสาร 02-642-9480 และได้ให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน