วิสัยทัศน์และภารกิจ

vission

วิสัยทัศน์

ให้บริการสังคมทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยไม่หวังผลกำไร
ด้วยทฤษฎีธรีซาวด์ ให้เป็นผู้ที่มีจิตแจ่มใส ร่างกายสง่า วาจาดี

 

ภารกิจ

มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต จัดตั้งขึ้นเพื่อ

“พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพ ชีวิตโดยไม่หวังผลกำไร
เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติ”