หลักสูตรที่ให้บริการ

หลักสูตรที่ได้รับความนิยม

– บูรณาการความคิดพลิกองค์กรสู่ยุคธรรมาภิบาล (TITOG)
– คิดอย่างสร้างสรรค์ หมั่นพัฒนาตน มุ่งผลต่อองค์กร (CSO)
– หนทางสู่ความสำเร็จในการทำงาน (OWS)
– ระบบการสร้างปฎิสัมพันธ์ในการปฎิบัติงานแบบองค์รวม (HWRS)
– พัฒนาศักยภาพครูด้วยเทคนิคการสอนแนวใหม่แบบองค์รวม (HTPD)
– กลยุทธ์การพูดสู่ความเป็นเลิศในงานการสอนและการติดต่อสื่อสาร (STCS)
– การบริหารทีมงาน (ETW)

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

– การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
– ศิลปะการเป็นพิธีกรมืออาชีพ (M.C)
– เทคนิคการนำเสนองาน (PRESENTATION)
– การทำงานเป็นทีม (TEAM WORK) และ WALK RALLY
– สู่การเป็น CEO ระดับ PRO
– หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพทางการพูด” (Speech Curriculum)
– ทฤษฏีการคิดเพื่อพิชิตงาน
– เทคนิคการขาย
– เทคนิคการขายระดับอาชีพ
– ลักษณะความเป็นผู้นำ
– จริยธรรมในการทำงาน
– พัฒนาตนเพื่อพัฒนางาน
– หลักในการบริหารงาน
– มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
– ศิลปะการทำงานเป็นทีม
– การสร้างความสำเร็จในการทำงาน
– การสร้างความสำเร็จในการติดต่อสื่อสาร
– ลูกน้องที่ดี ลูกพี่ที่น่ารัก
– ครูยุคใหม่…ภาพลักษณ์ที่ลูกศิษย์ต้องการ
– จริยธรรมในการเป็นครู
– EQ – IQ นั้นสำคัญไฉน
– การวางแผนการทำงาน
– การบริหารจิตและจริยธรรมของนักบริหาร
– การบริหารเวลา
– สัจจธรรมประยุกต์ในการดำเนินชีวิต
– การดำเนินชีวิตให้มีความสุข
– กลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร
– การพัฒนาบุคลิกภาพ
– การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเพื่อสร้าง Service Mind

– ศิลปะการครองใจคน
– หลักในการประชาสัมพันธ์
– หลักพื้นฐานในการประชาสัมพันธ์
– การสร้างความประทับใจในการบริการ
– มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
– การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่ช่วยพัฒนาให้มีศิลปะและเทคนิคในการสร้างความสำเร็จด้วยการพูด

– หลักการพูดเบื้องต้น
– ศิลปะการใช้วจีกรรม
– ศิลปะการเจรจาไกล่เกลี่ย
– เทคนิคการเจรจาต่อรอง
– การพูดแบบการทูต
– พลังคำพูด
– สุนทรพจน์แบบพิเศษ
– หลักการพูดในที่ชุมนุมชน
– เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ
– เทคนิคการเป็นวิทยากรระดับอาชีพ
– เทคนิคการทบรรยายขั้นสูง
– การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรพิเศษ

  • พัฒนาบุคลากรในองค์กรในโครงการ “ติดอาวุธทางปัญญา เพื่อพัฒนาองค์กร”
    (Creative Intelligence to Organization Development) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
    ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
  • โครงการ “ทัวร์วิชาการ” (Moving Technical Study) เป็นโครงการอบรมแนวใหม่
    ที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเรียนรู้ ดูงานทั้งวิชาชีพ และทำกิจกรรมร่วมกัน