หน่วยงานที่เคยฝึกอบรม

การบริการด้านวิชาการ

คณาจารย์มูลนิธิได้ดำเนินการให้บริการทางวิชาการ ทั้งเป็นอาจารย์บรรยายประจำและอาจารย์บรรยายพิเศษ
อบรมหลักสูตรการพูดในองค์กรต่างๆ เช่น

– วิทยาลัยกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
– โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ทหารเรือและทหารอากาศ
– โรงเรียนผู้กำกับตำรวจ
– โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
– โรงเรียนการข่าวทหารบก ทหารเรือและทหารอากาศ
– สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กองบัญชาการทหารสูงสุด
– กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
– กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
– กองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
– การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
– สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
– การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
– วิทยาลัยการปกครอง
– วิทยาลัยสภากาชาดไทย
– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
– วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
– มหามงกุฏราชวิทยาลัย

คณะกรรมการตัดสินการประกวดการพูด

– กองทัพภาคที่ 1 กองกำลังรักษาพระนคร
– กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
– สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์