ผู้คิดค้นทฤษฏี

img_01

“ทฤษฎีธรีซาวด์” เป็นทฤษฎีการพูดทฤษฎีแรกในประเทศไทยและเป็นระบบการพูดระบบที่ 3 ของโลก ซึ่งได้รับการคิดค้นโดย ร้อยเอก ศ.ดร. จิตรจำนงค์ สุภาพ ซึ่งท่านได้รวบรวมแนวความคิดจากประสบการณ์ในการอบรม และหลัก สัจจธรรมที่ได้ศึกษา มาเป็นเวลาระยะเวลานาน มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูตได้ใช้ “ทฤษฎีธรีซาวด์” เป็นทฤษฎีหลักในการอบรม อย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับ อย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและเอกชนว่า เป็นทฤษฎีที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับพระราชทานเข็มแสนยาธิปัตย์จากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นผู้ทรงคุณ วุฒิแห่งวิทยาลัยกองทัพบก เมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2529

img_02ร้อยเอก ศ.ดร.จิตรจำนงค์ สุภาพ
ผู้คิดค้นทฤษฎีธรีซาวด์

เกิดเมื่อ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2470

การศึกษาและวุฒิ

 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • โรงเรียนรบพิเศษและกระโดดร่ม
 • โรงเรียนนายพันทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 • วุฒิบัตรกิติมศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและเข็มแสนยาธิปัตย์ วิทยาลัยกองทัพบก
 • ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ Public Administration จาก Bedford University Arisona USA.
 • ดุษฎีบัณฑิต สาขาวาทศาสตร์ American Coastline USA

กิจกรรมทางวิชาการ

ผู้คิดค้น “ทฤษฎีธรีซาวด์ (The Three Sound Theory)“ เป็นทฤษฏีที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดตามหลักสัจจธรรม

ปัจจุบัน

 • ข้าราชการบำนาญ กระทรวงกลาโหม
 • กรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต
 • อธิการบดี ประจำ South East Asia ,American Coastline University USA

ผลงานที่มีเกียรติและภาคภูมิใจ

 • รับพระราชทานวุฒิบัตรกิติมศักดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิและเข็มแสนยาธิปัตย์วิทยาลัยกองทัพบกจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ผู้ทรงคุณวุฒิและเข็มสันติพิทักษ์ กรมตำรวจ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิเข็มราชนาวิกสภา กองทัพเรือ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิเข็มจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงกองบัญชาการทหารสูงสุด
 • เข็มอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • ดุษฎีบัณฑิตสาขาวาทศาสตร์ มหาวิทยาลัยอเมริกันโคสต์ไลน์ สหรัฐอเมริกา
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการการศึกษา มหาวิทยาลัยอเมริกันโคสต์ไลน์ สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

กิจกรรมที่เด่นทางวิชาการ

 • หลักสูตรการพูดระบบธรีซาวด์ (Three Sound Theory System)
 • ทฤษฎีธรีซาวด์ (Three Sound Theory) เป็นทฤษฎีที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์และทันสมัยที่สุด
 • ทฤษฎีการพูดสามสบาย (The Theory of Three Pleasant Speech)
 • สูตรสำเร็จในการพูด (บันได 13 ขั้น)